Tablica ogłoszeń


 

Kategoria:
Data dodania
2021-01-26 03:00:06

referent (zachodniopomorskie)

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie - Opublikowano: 26 sty 2021
Izba Administracji Skarbowej w SzczecinieDyrek... (więcej)
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie - Opublikowano: 26 sty 2021
Izba Administracji Skarbowej w SzczecinieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw karnych skarbowych w Referacie Spraw Karnych Skarbowych (SKK) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarboweWykonuje zadania oskarżyciela publicznegoProwadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarboweWarunki pracyStanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.Oświetlenie sztuczne i naturalne.Kontakt z podatnikami.Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz winda.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiLista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl) w zakładce: Ogłoszenia – Nabór – Wyniki naborów. Powiadamianie kandydatów będzie następowało poprzez stronę internetową.Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM.CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznymi, czytelnymi podpisami. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta może zostać uznana, jako niespełniająca wymogów formalnych.Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399), pracownik służby cywilnej nie może: prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taka działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność, być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – CV nie powinno zawierać fotografii przedstawiającej wizerunek kandydata, chyba, że przedmiotowe CV jest opatrzone zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach rekrutacyjnych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Umiejętność skutecznego komunikowania sięOrientacja na klientaUmiejętność pracy w zespoleGotowość do uczenia sięZnajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji SkarbowejZnajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnejUmiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracyBrak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówOświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnychOświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczejDokumenty należy złożyć do: 2021-02-01Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinieul. Roosevelta 1,270-525 Szczecin...

2021-01-26 03:00:06

referent (zachodniopomorskie)

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie - Opublikowano: 26 sty 2021
Izba Administracji Skarbowej w SzczecinieDyrek... (więcej)
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie - Opublikowano: 26 sty 2021
Izba Administracji Skarbowej w SzczecinieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw wierzycielskich w Czwatym Dziale Organu Wierzyciela (SWW-4) w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonuje zadania Centrum Organu Wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucjiInicjuje i uczestniczy w postępowaniach wieczystoksięgowym, upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnymKoordynuje ocenę i analizę ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnieniaWarunki pracyStanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.Oświetlenie sztuczne i naturalne.Praca pod presją czasu.Kontakt z klientem zewnętrznym.Stanowisko pracy zlokalizowane na czwartym piętrze budynku.Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.Podjazd dla osób niepełnosprawnych.Budynek wyposażony w windę.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiLista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl) w zakładce: Ogłoszenia – Nabór – Wyniki naborów. Powiadamianie kandydatów będzie następowało poprzez stronę internetową. Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM.CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznymi, czytelnymi podpisami. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta może zostać uznana, jako niespełniająca wymogów formalnych.Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399), pracownik służby cywilnej nie może: prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taka działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność, być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – CV nie powinno zawierać fotografii przedstawiającej wizerunek kandydata, chyba, że przedmiotowe CV jest opatrzone zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach rekrutacyjnych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Umiejętność skutecznego komunikowania sięOrientacja na klientaUmiejętność pracy w zespoleGotowość do uczenia sięZnajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji SkarbowejZnajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnejUmiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracyBrak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówOświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnychOświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczejDokumenty należy złożyć do: 2021-02-01Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinieul. Roosevelta 1,270-525 Szczecin...

2021-01-26 02:04:19

psycholog (zachodniopomorskie)

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie - Opublikowano: 26 sty 2021
Izba Administracji Skarbowej w SzczecinieDyrek... (więcej)
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie - Opublikowano: 26 sty 2021
Izba Administracji Skarbowej w SzczecinieDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:psycholog w Wydziale Personalnym w Izbie Administracji Skarbowej w SzczecinieZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w zespołach ds. postępowań kwalifikacyjnych i rekrutacyjnych oraz zespołach orzekających w sprawach skarg na działania noszące znamiona zjawisk niepożądanychUdzielanie porad w trudnych sytuacjach zawodowychProwadzenie psychoedukacjiWarunki pracyStanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowePraca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennieOświetlenie sztuczne i naturalneKontakt z klientem wewnętrznymPraca również poza siedzibą urzęduPraca na trzecim piętrze budynkuBudynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windęInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaZadania Wydziału Personalnego określone są w Regulaminie Organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie dostępnym na stronie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie pod adresem: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl w zakładce: Organizacja – Regulamin organizacyjny.Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl) w zakładce: Ogłoszenia – Nabór – Wyniki naborów. Powiadamianie kandydatów będzie następowało poprzez stronę internetową.Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM.CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznymi, czytelnymi podpisami. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta może zostać uznana, jako niespełniająca wymogów formalnych.Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399), pracownik służby cywilnej nie może: prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taka działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność, być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – CV nie powinno zawierać fotografii przedstawiającej wizerunek kandydata, chyba, że przedmiotowe CV jest opatrzone zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach rekrutacyjnych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe psychologicznedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 1 rok doświadczenia zawodowegow danym obszarze lub powyżej 4 lat w administracjipozostałe wymagania niezbędne:Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracyUmiejętność skutecznego komunikowania sięOrientacja na klientaUmiejętność pracy w zespoleGotowość do uczenia sięUmiejętność argumentowania i motywowaniaAsertywnośćUmiejętność rozwiązywania konfliktówUmiejętności analityczneSkrupulatność, dociekliwość, wnikliwośćUmiejętność negocjowaniaOdporność na stresZnajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji SkarbowejZnajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnejBrak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentówPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweRoczny staż pracy w zawodzie psychologa – wymóg zawarty w rozporządzeniu MF z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno – SkarbowejDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówOświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnychOświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczejKopie dokumentów potwierdzających staż pracy w zawodzie psychologaDokumenty należy złożyć do: 2021-02-03Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2, 70 – 525 Szczecin...

2021-01-26 02:02:52

Operator na produkcji - 23 zł/h - Przecław (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Dołączając do nas zyskujesz: zatrudnienie w oparciu o u... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Dołączając do nas zyskujesz: zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie początkowe wynagrodzenie w wysokości 23 zł/h brutto wolne weekendy (praca jedynie od poniedziałku do piątku) możliwość zdobycia uprawnień na wózki widłowe świetny dojazd: linie 60, 61, 62, 81, 83 lokalizacja: Gumieńce (okolice os. Reda)   Do Twoich zadań będzie należało: obsługiwanie maszyn wykorzystywanych w procesie produkcji wymiana, konserwacja lub naprawa części urządzeń pomoc przy kontroli oraz pakowaniu   Jedyne czego oczekujemy to: doświadczenie w pracach produkcyjnych lub przy maszynach gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym mile widziane uprawnienia na wózki widłowe ora wykształcenie techniczne   Benefity:Świetna lokalizacjaWysokie wynagrodzeniePrzyjazna AtmosferaSzkoleniaSystem premiowyUmowa Zlecenie...

2021-01-26 02:02:51

Prosta praca na produkcji dla kobiet - umowa zlecenie - 19 zł/h - Kołbaskowo (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Pracuj z nami!Dołączając do nas zaproponujemy Ci zatrudn... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Pracuj z nami!Dołączając do nas zaproponujemy Ci zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia i stawkę 19 zł/h brutto. Pracujemy od poniedziałku do piątku w systemie 3 zmianowym: 6-14, 14-22, 22-6.  Do twoich zadań będą należały proste prace związane z sortowaniem i pakowaniem artykułów.  Nie wymagamy doświadczenia! Praca zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Zakład znajduje się na Gumieńcach - dojedziesz do nas liniami autobusowymi 60, 61, 62, 81, 83, a także 523, 529.  Spiesz się! Liczba miejsc jest ograniczona.    Benefity:Świetna lokalizacjaWysokie wynagrodzeniePrzyjazna AtmosferaSprzęt do pracySzkoleniaUmowa Zlecenie...

2021-01-26 02:02:51

Pakowacz/Pakowaczka - 19 zł/h (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Oferujemy: wynagrodzenie w wysokości 19 zł/h brutto um... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Oferujemy: wynagrodzenie w wysokości 19 zł/h brutto umowę zlecenie świetną atmosferę w pracy bardzo dobrą lokalizację (ok. os. Reda) - dojazd komunikacją miejską linii 60, 61, 62, 81,83   Do Twoich zadań będzie należało: pakowanie artykułów higienicznych  wykonywanie prostych prac zleconych przez przełożonego   Nie wymagamy doświadczenia!Jeśli jesteś osobą zaangażowaną, gotową do pracy w systemie 3-zmianowym szukamy właśnie Ciebie.    Benefity:Świetna lokalizacjaPrzyjazna AtmosferaSprzęt do pracySzkoleniaUmowa ZlecenieRozwój...

2021-01-26 02:02:51

Operator na produkcji - 23 zł/h (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Dołączając do nas zyskujesz: zatrudnienie w oparciu o u... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Dołączając do nas zyskujesz: zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie początkowe wynagrodzenie w wysokości 23 zł/h brutto wolne weekendy (praca jedynie od poniedziałku do piątku) możliwość zdobycia uprawnień na wózki widłowe świetny dojazd: linie 60, 61, 62, 81, 83 lokalizacja: Gumieńce (okolice os. Reda)   Do Twoich zadań będzie należało: obsługiwanie maszyn wykorzystywanych w procesie produkcji wymiana, konserwacja lub naprawa części urządzeń pomoc przy kontroli oraz pakowaniu   Jedyne czego oczekujemy to: doświadczenie w pracach produkcyjnych lub przy maszynach gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym mile widziane uprawnienia na wózki widłowe ora wykształcenie techniczne   Benefity:Świetna lokalizacjaWysokie wynagrodzeniePrzyjazna AtmosferaSzkoleniaSystem premiowyUmowa Zlecenie...

2021-01-26 02:02:50

Prosta praca na produkcji dla kobiet - umowa zlecenie - 19 zł/h - Przecław (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Pracuj z nami!Dołączając do nas zaproponujemy Ci zatrudn... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Pracuj z nami!Dołączając do nas zaproponujemy Ci zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia i stawkę 19 zł/h brutto. Pracujemy od poniedziałku do piątku w systemie 3 zmianowym: 6-14, 14-22, 22-6.  Do twoich zadań będą należały proste prace związane z sortowaniem i pakowaniem artykułów.  Nie wymagamy doświadczenia! Praca zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Zakład znajduje się na Gumieńcach - dojedziesz do nas liniami autobusowymi 60, 61, 62, 81, 83, a także 523, 529.  Spiesz się! Liczba miejsc jest ograniczona.    Benefity:Świetna lokalizacjaWysokie wynagrodzeniePrzyjazna AtmosferaSprzęt do pracySzkoleniaUmowa Zlecenie...

2021-01-26 02:02:50

Prosta praca na produkcji dla kobiet - umowa zlecenie - 19 zł/h (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Pracuj z nami!Dołączając do nas zaproponujemy Ci zatrudn... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Pracuj z nami!Dołączając do nas zaproponujemy Ci zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia i stawkę 19 zł/h brutto. Pracujemy od poniedziałku do piątku w systemie 3 zmianowym: 6-14, 14-22, 22-6.  Do twoich zadań będą należały proste prace związane z sortowaniem i pakowaniem artykułów.  Nie wymagamy doświadczenia! Praca zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Zakład znajduje się na Gumieńcach - dojedziesz do nas liniami autobusowymi 60, 61, 62, 81, 83, a także 523, 529.  Spiesz się! Liczba miejsc jest ograniczona.    Benefity:Świetna lokalizacjaWysokie wynagrodzeniePrzyjazna AtmosferaSprzęt do pracySzkoleniaUmowa Zlecenie...

2021-01-26 02:02:26

Praca w spedycji - Mierzyn (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Chcesz rozwijać swoje kompetencje jako Spedytor? Zgłoś s... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Chcesz rozwijać swoje kompetencje jako Spedytor? Zgłoś się do nas!Sprawdź, czy Twoje kompetencje pasują do naszych wymagań! Czym powinien wyróżniać się idealny kandydat? Doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku, praktyką w obszarze spedycji. Umiejętnością obsługi giełd transportowych. Wiedzą na temat konwencji CMR, regulacji prawnych w EU. Znajomością języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie B2.   Zapoznaj się z obowiązkami na stanowisku! Co będzie do nich należeć? obsługa zleceń spedycyjnych w międzynarodowym transporcie drogowym nadzór nad dokumentacją dot. realizowanych przewozów dbałość o zapewnienie wysokiej jakości i terminowości zleceń pozyskiwanie kontrahentów   Współpraca z nami to nie tylko obowiązki! Sprawdź co możesz zyskać! wynagrodzenie, które możesz z nami wynegocjować prowizję od wykonywanych zleceń premie: uznaniowa i działowa godziny pracy, które możesz dopasować do swojego grafiku (rozpoczęcie o 08:00 lub 10:00) kursy i szkolenia – wewnętrzne i zewnętrzne Dodatki: dofinansowanie do wakacji, opieka medyczna, imprezy integracyjne czy samochód służbowy do dyspozycji   Benefity:Elastyczne godziny pracyŚwietna lokalizacjaPrzyjazna AtmosferaSprzęt do pracyUmowa o pracęSystem premiowy...

2021-01-26 02:02:26

Praca w spedycji - Szczecin (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Chcesz rozwijać swoje kompetencje jako Spedytor? Zgłoś s... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Chcesz rozwijać swoje kompetencje jako Spedytor? Zgłoś się do nas!Sprawdź, czy Twoje kompetencje pasują do naszych wymagań! Czym powinien wyróżniać się idealny kandydat? Doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku, praktyką w obszarze spedycji. Umiejętnością obsługi giełd transportowych. Wiedzą na temat konwencji CMR, regulacji prawnych w EU. Znajomością języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie B2.   Zapoznaj się z obowiązkami na stanowisku! Co będzie do nich należeć? obsługa zleceń spedycyjnych w międzynarodowym transporcie drogowym nadzór nad dokumentacją dot. realizowanych przewozów dbałość o zapewnienie wysokiej jakości i terminowości zleceń pozyskiwanie kontrahentów   Współpraca z nami to nie tylko obowiązki! Sprawdź co możesz zyskać! wynagrodzenie, które możesz z nami wynegocjować prowizję od wykonywanych zleceń premie: uznaniowa i działowa godziny pracy, które możesz dopasować do swojego grafiku (rozpoczęcie o 08:00 lub 10:00) kursy i szkolenia – wewnętrzne i zewnętrzne Dodatki: dofinansowanie do wakacji, opieka medyczna, imprezy integracyjne czy samochód służbowy do dyspozycji   Benefity:Elastyczne godziny pracyŚwietna lokalizacjaPrzyjazna AtmosferaSprzęt do pracyUmowa o pracęSystem premiowy...

2021-01-26 02:02:25

Praca w spedycji (zachodniopomorskie)

Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Chcesz rozwijać swoje kompetencje jako Spedytor? Zgłoś s... (więcej)
Agencja Zatrudnienia KS Service - Opublikowano: 26 sty 2021
Chcesz rozwijać swoje kompetencje jako Spedytor? Zgłoś się do nas!Sprawdź, czy Twoje kompetencje pasują do naszych wymagań! Czym powinien wyróżniać się idealny kandydat? Doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku, praktyką w obszarze spedycji. Umiejętnością obsługi giełd transportowych. Wiedzą na temat konwencji CMR, regulacji prawnych w EU. Znajomością języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie B2.   Zapoznaj się z obowiązkami na stanowisku! Co będzie do nich należeć? obsługa zleceń spedycyjnych w międzynarodowym transporcie drogowym nadzór nad dokumentacją dot. realizowanych przewozów dbałość o zapewnienie wysokiej jakości i terminowości zleceń pozyskiwanie kontrahentów   Współpraca z nami to nie tylko obowiązki! Sprawdź co możesz zyskać! wynagrodzenie, które możesz z nami wynegocjować prowizję od wykonywanych zleceń premie: uznaniowa i działowa godziny pracy, które możesz dopasować do swojego grafiku (rozpoczęcie o 08:00 lub 10:00) kursy i szkolenia – wewnętrzne i zewnętrzne Dodatki: dofinansowanie do wakacji, opieka medyczna, imprezy integracyjne czy samochód służbowy do dyspozycji   Benefity:Elastyczne godziny pracyŚwietna lokalizacjaPrzyjazna AtmosferaSprzęt do pracyUmowa o pracęSystem premiowy...

2021-01-26 01:43:59

SZLIFIERZ METALI (zachodniopomorskie)

INTRASERVIS JOB SP Z O. O - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/0910Obowiązki:SZLIFOWANIE ODLEWUWymagan... (więcej)
INTRASERVIS JOB SP Z O. O - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/0910Obowiązki:SZLIFOWANIE ODLEWUWymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:brak lub niepełne podstawowe, brakWymagania pożądane:Umiejętności i uprawnienia:precyzjagotowość do pracy zmianowejzdyscyplinowaniePozostałe wymagania:[Inne] : MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU, GOTOWOŚĆ DO PRACY W SYSTEMIE ZMIANOWYM (6-14, 14-22, 22-6), PRECYZJA, DYSCYPLINA Miejsce pracy: Fabryczna 6, 74-320 Barlinek, powiat: myśliborski, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usługWymagane dokumenty: Skierowanie z PUP.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2021-01-26 01:43:46

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO (zachodniopomorskie)

WI-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/... (więcej)
WI-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/19/1713Obowiązki:kierowca samochodów ciężarowegoWymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCYAKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DO KIEROWANIA POJAZDAMIŚWIADECTWO KWALIFIKACJIPRAWO JAZDY KAT. C+EKARTA KIEROWCYWykształcenie:brak lub niepełne podstawowe, brakMiejsce pracy: 11 GO MARCA 12/4, 72-343 Karnice, powiat: gryficki, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: skierowanie do pracySposób aplikowania: za pośrednictwem urzęduKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2021-01-26 01:43:39

PRACOWNIK OCHRONY (zachodniopomorskie)

CODAR SECURITY SP. Z O.O. - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/3084Obowiązki:ZAKRES OBOWIĄZKÓW:OBSŁUGA... (więcej)
CODAR SECURITY SP. Z O.O. - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/3084Obowiązki:ZAKRES OBOWIĄZKÓW:OBSŁUGA PORTIERNIEWIDENCJA KLUCZYEWIDENCJA OSÓB WCHODZĄCYCH I WYCHODZĄCYCHPREWENCYJNY OBCHÓD OBIEKTUWymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:DYSPOZYCYJNOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆNIEKARALNOŚĆDOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE MILE WIDZIANEWykształcenie:podstawowe, brakMiejsce pracy: 00-000 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: CV NA EMAILSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2021-01-26 01:43:21

POZOSTALI FORMIERZE ODLEWNICZY I POKREWNI (zachodniopomorskie)

INTRASERVIS JOB SP Z O. O - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/0913Obowiązki:Pomoc przy przygotowywani... (więcej)
INTRASERVIS JOB SP Z O. O - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/0913Obowiązki:Pomoc przy przygotowywaniu form odlewniczych.Wymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:brak lub niepełne podstawowe, brakWymagania pożądane:Umiejętności i uprawnienia:precyzjagotowość do pracy zmianowejzdyscyplinowaniePozostałe wymagania:[Inne] : MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU, GOTOWOŚĆ DO PRACY W SYSTEMIE ZMIANOWYM (6-14, 14-22, 22-6), PRECYZJA, DYSCYPLINA Miejsce pracy: Fabryczna 6, 74-320 Barlinek, powiat: myśliborski, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usługWymagane dokumenty: Skierowanie z PUP.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2021-01-26 01:43:04

MŁODSZY KSIĘGOWY/KSIĘGOWA (zachodniopomorskie)

Społem Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/1220Obow... (więcej)
Społem Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/1220Obowiązki:Kompletowanie dokumentów księgowych, dekretowanie i wprowadzanie ich do systemów księgowych, księgowanie wyciągów bankowych, inne prace zlecone przez gł. księgowego. Praca w Kołobrzegu w godz. 7-15.Wymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), brakPozostałe wymagania:[Umiejętność 2] : wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe [Umiejętność 1] : wykształcenie kierunkowe ( rachunkowość ) [Inne] : umiejętność obsługi komputera, mile widziana znajomość obsługi programów księgowych REWIZOR, GRATYFIKANT, SUBIEKT Miejsce pracy: Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg, powiat: kołobrzeski, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyStaż pracy: lata: 2Wymagane dokumenty: Brak danych.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2021-01-26 01:42:59

PRACOWNIK PRODUKCJI (zachodniopomorskie)

FALLWORK SP. Z O.O. - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/0988Obowiązki:PROSTE PRACE PRZY TAŚMIE PRODUK... (więcej)
FALLWORK SP. Z O.O. - Opublikowano: 26 sty 2021
Numer oferty: StPr/20/0988Obowiązki:PROSTE PRACE PRZY TAŚMIE PRODUKCYJNEJ; OKLEJANIE ETYKIET; CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE; INNEPRACE ZGODNIE Z POLECENIEM PRZEŁOŻONEGOWymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:sprawność fizycznagotowość do pracy w dni wolneWykształcenie:podstawowe, brakPozostałe wymagania:[Umiejętność 1] : gotowość do pracy aktywnej wizycznej Miejsce pracy: Nasienna 11, 73-110 Stargard, powiat: stargardzki, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usługWymagane dokumenty: Brak danych.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2015-12-07 08:18:04

szukam prakrtyki

szukam praktyk w hotelu... (więcej)szukam praktyk w hotelu

2015-12-07 08:17:56

szukam praktyk

szukam praktyk w wałczu... (więcej)szukam praktyk w wałczu

2015-12-07 08:17:31

praktyki

Szukam praktyk w Wałczu... (więcej)Szukam praktyk w Wałczu

2015-11-19 15:18:49

Hotelarz

Witam Jestem uczniem 2klasy Technikum Hotelarskiego poszukuje praktyk w zawodzie w okolicach Szczenina 513995186... (więcej)Witam Jestem uczniem 2klasy Technikum Hotelarskiego poszukuje praktyk w zawodzie w okolicach Szczenina 513995186

2015-11-19 11:10:46

jan paweł II Kubisiopedia

sprzedam pendriva nowego GET... (więcej)sprzedam pendriva nowego GET

2015-11-19 11:10:22

szukam praktyk

kupie ciągnik ... (więcej)kupie ciągnik

2015-11-19 11:10:03

Szukam praktyk

Uczeń ZS nr 2 w Pyrzycach .... (więcej)Uczeń ZS nr 2 w Pyrzycach .

2015-11-10 10:43:36

Bahuma !

Hmm... straszna kobieta, tania, jest także do wynajęcia ! ... (więcej)Hmm... straszna kobieta, tania, jest także do wynajęcia !

2015-10-28 12:03:38

SPRZEDAM SZAFĘ

PIĘKNA SZAFECZKA, TANIUTKA , NAPRAWDĘ POLECAM CIEPLUTKO <3 !!!... (więcej)PIĘKNA SZAFECZKA, TANIUTKA , NAPRAWDĘ POLECAM CIEPLUTKO <3 !!!

2015-10-28 12:03:30

Kupie samochód

Kupie samochód z dobrym przebiegiem.... (więcej)Kupie samochód z dobrym przebiegiem.

2015-10-28 12:03:25

szukam mieszkania

bla bla bla bla bla ... (więcej)bla bla bla bla bla

2015-10-28 12:03:23

szukam psa

kupie psa... (więcej)kupie psa

2015-10-28 12:03:17

kupię chłopaka

chłopak miły, dobry, kochany, w dobrym stanie :')... (więcej)chłopak miły, dobry, kochany, w dobrym stanie :')

2015-10-28 12:03:16

sprzedam telefon

Sprzedam telefon ... (więcej)Sprzedam telefon

2015-10-28 12:03:11

sprzedam coś fajnego

za 1000 zł... (więcej)za 1000 zł

2015-10-28 12:03:11

Szukam Pracy na weekend

Mam 18 lat i poszukuje pracy w branży barman lub kelner .... (więcej)Mam 18 lat i poszukuje pracy w branży barman lub kelner .

2015-10-28 12:03:07

Szukam Pracy

Szukam pracy w hotelu... (więcej)Szukam pracy w hotelu

2015-10-28 12:03:07

bakaland

bakaland dżoks ... (więcej)bakaland dżoks

2015-10-28 12:03:07

szukam pracy

poszukuję pracy na okres wakacji... (więcej)poszukuję pracy na okres wakacji

2015-10-28 12:03:05

Szukam pracy

Poszukuje pracy jako recepcjonistka... (więcej)Poszukuje pracy jako recepcjonistka

2015-10-28 12:03:04

Sprzedam psa

Sprzedam psa rasy York... (więcej)Sprzedam psa rasy York

2015-10-28 12:03:02

Kupię psa

Kupię psa, rasa buldog... (więcej)Kupię psa, rasa buldog

2015-10-28 12:02:46

Blablabla

Zrobię naleśniki... (więcej)Zrobię naleśniki

2015-10-28 12:02:44

szukam pracy

chce pieniądze ... (więcej)chce pieniądze

2015-10-28 12:02:44

sprzedam rower

czerwony nowy... (więcej)czerwony nowy

2015-10-28 12:02:02

KUPIĘ DOM

Kupię dom za tysiąc złotych.... (więcej)Kupię dom za tysiąc złotych.

2015-10-27 11:57:07

szukam pracy

Dzień dobry, szukam pracy w zawodzie technik hotelarstwa ... (więcej)Dzień dobry, szukam pracy w zawodzie technik hotelarstwa

2015-10-27 11:56:49

szukam pracy

szukam pracy w hotelu... (więcej)szukam pracy w hotelu

2015-10-27 11:56:01

szukam stażu

...... (więcej)...

2015-10-27 09:32:07

sprzedam Dorote

Dorota ma brązowe włosy, nosi okulary, jest niska. Dorota w dobrym stanie... (więcej)Dorota ma brązowe włosy, nosi okulary, jest niska. Dorota w dobrym stanie

2015-10-27 09:31:30

Sprzedam telefon

Sprzedam telefon marki Huawei Ascend G6 za 100zł stan bardzo dobry... (więcej)Sprzedam telefon marki Huawei Ascend G6 za 100zł stan bardzo dobry

2015-10-27 09:31:27

sprzedam telefon

sprzedam samsunga galaxy grand neo za 300 zł, gdyż jest po lekkich przejściach, jednak stan uważam za dobry... (więcej)sprzedam samsunga galaxy grand neo za 300 zł, gdyż jest po lekkich przejściach, jednak stan uważam za dobry

2015-10-27 09:31:26

sprzedam Martę

sprzedam Martę w dobrym stanie... (więcej)sprzedam Martę w dobrym stanie

2015-10-27 09:31:24

sprzedam Karolinę

Sprzedam Karolinę w dobrym stanie, mało używana. ... (więcej)Sprzedam Karolinę w dobrym stanie, mało używana.

2015-10-27 09:30:43

PRAKTYKI

Poszukuję praktyk w hotelu w województwie zachodnio-pomorskim.... (więcej)Poszukuję praktyk w hotelu w województwie zachodnio-pomorskim.

2015-10-27 09:30:37

sprzedam

sprzedam bryczesy do jazdy konnej... (więcej)sprzedam bryczesy do jazdy konnej

2015-05-15 10:08:34

Szkolenie dla nauczycieli

Zapraszam na szkolenie. Więcej informacji na stronie: www.szkolenieedu.pl... (więcej)Zapraszam na szkolenie. Więcej informacji na stronie: www.szkolenieedu.pl

2015-05-14 15:27:10

Konferencja

Zapraszam na konferencję nt. edukacji zawodowej. Więcej informacji na www.eduzaw.pl. Zapisy do 30.05.2015 r.... (więcej)Zapraszam na konferencję nt. edukacji zawodowej. Więcej informacji na www.eduzaw.pl. Zapisy do 30.05.2015 r.

2013-09-25 12:05:23

szukam stażu w hotelu

Jestem uczniem technikum i poszukuje stażu w dobrym hotelu ... (więcej)Jestem uczniem technikum i poszukuje stażu w dobrym hotelu

2013-01-24 08:53:37

Poszukuję pracownika recepcji

Miejsce pracy Koszalin, hotel z tradycjami, przyuczymy do pracy w zawodzie... (więcej)Miejsce pracy Koszalin, hotel z tradycjami, przyuczymy do pracy w zawodzie

2013-01-23 15:52:40

Szukam pracy jako kelner

Szukam pracy jako kelner, w tym roku skończyłem szkołę zawodową o specjalności hotelarstwo. Odbywałem dwumiesięczne prak... (więcej)Szukam pracy jako kelner, w tym roku skończyłem szkołę zawodową o specjalności hotelarstwo. Odbywałem dwumiesięczne praktyki w zawodzie.

2013-01-22 13:02:22

Szukam pracy jako kelnerka, pomoc w kuchni, sprzedawca, bar/restauracja

Poszukuje dorywczej pracy w gastronomii i nie tylko. Posiadam doświadczenie w tej branży, miałam już niejednokrotny kont... (więcej)Poszukuje dorywczej pracy w gastronomii i nie tylko. Posiadam doświadczenie w tej branży, miałam już niejednokrotny kontakt z klientami. Jestem osobą miłą, uczciwą, pracowitą. Mogę pracować jako kelnerka oraz jako pomoc w kuchni. Posiadam wykształcenie w tym kierunku oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

2013-01-22 13:00:59

Poszukuję pracy jako kelnerka lub jako pokojówka.

Poszukuję pracy jako kelnerka lub jako pokojówka. Mam 2 letnie doświadczenie... (więcej)Poszukuję pracy jako kelnerka lub jako pokojówka. Mam 2 letnie doświadczenie

2013-01-22 12:55:49

Kelner

Wydawanie posiłków, napoi, obsługa klienta, nakrywanie, dowóz posiłków do klienta.... (więcej)Wydawanie posiłków, napoi, obsługa klienta, nakrywanie, dowóz posiłków do klienta.

2013-01-22 12:53:29

Poszukujemy osób na stanowisko kelner/kelnerka

Poszukujemy osób na stanowisko kelner/kelnerka do lokalu gastronomicznego "osada grzybowski młyn". Osoba na tym stanowis... (więcej)Poszukujemy osób na stanowisko kelner/kelnerka do lokalu gastronomicznego "osada grzybowski młyn". Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę imprez okolicznościowych i bankietów.

2013-01-22 12:49:34

Zatrudnię samodzielnego piekarza

Zatrudnię samodzielnego Piekarza - piecowego na pełny etat do pracy w Piekarni. Wymagana ważna książeczka Sanepidu.... (więcej)Zatrudnię samodzielnego Piekarza - piecowego na pełny etat do pracy w Piekarni. Wymagana ważna książeczka Sanepidu.

2013-01-22 12:48:09

Poszukiwany cukiernik

Zatrudnimy cukiernika z praktyką bądź absolwenta szkoły o profilu cukiernik.... (więcej)Zatrudnimy cukiernika z praktyką bądź absolwenta szkoły o profilu cukiernik.

2013-01-22 12:43:03

Przyjmę asystentkę do salonu fryzjerskiego

Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe, cierpliwość oraz umiejetnośc pracy z dziećmi pod presją wiercenia się i maru... (więcej)Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe, cierpliwość oraz umiejetnośc pracy z dziećmi pod presją wiercenia się i marudzenia

2013-01-22 12:39:01

Fryzjer stylista

Studio Urody Pani w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko Fryzjer - Stylista. Od kandydatów oczekujemy: - wysok... (więcej)Studio Urody Pani w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko Fryzjer - Stylista. Od kandydatów oczekujemy: - wysokiej kultury osobistej; - min. roczne doświadczenie zawodowe; - umiejętności pracy w zespole; - kreatywności. Zakres obowiązków: strzyżenie damskie, męskie, koloryzacja, baleyage, trwała, upięcia okolicznościowe Oferujemy umowę na okres próbny.

2013-01-22 12:36:09

Praktyki

Przyjmę ma staż/praktykę do zakładu fryzjerskiego... (więcej)Przyjmę ma staż/praktykę do zakładu fryzjerskiego

Szukaj na platformie

Ciekawe linki


Znajdziesz tutaj wiele przydatnych linków dotyczących hotelarstwa.

E-podręcznik to


Zobacz, jak wygląda treść w e-podręczniku. Przekonaj się o dostępności, możliwościach nawigacji oraz atrakcyjności treści zaprezentowanej w e-podręczniku.
Intuicyjne menu w postaci spisu treści, które w łatwy sposób pozwala przejść do wybranego przez nas zagadnienia w każdym rozdziale.
Możliwość załączenia materiałów multimedialnych w postaci klipów video powoduje znacznie uatrakcyjnienie formy przekazu, która jest bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi. 

Pomoc


Podręcznik użytkownika zawiera wytyczne do tworzenia e-podręcznika.
Narzędzia tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych.
FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia użytkownikowi najwyższej jakości usług. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookie przez naszą stronę.