Polityka prywatności


 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym www.e-book-24.edu.pl (dalej: Serwis). Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze właściciel Serwisu (dalej: Administrator).

 

DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa jest o:

1. Danych osobowych należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z definicją przyjętą w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 kwietnia 1997r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Przetwarzaniu Danych osobowych należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się systemach informatycznych, zgodnie z definicją przyjętą w art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 kwietnia 1997r. wraz z późniejszymi zmianami.

 

ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich Danych osobowych. Zakres wymaganych Danych osobowych oraz cel ich podania wynika każdorazowo z regulaminu portalu, podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa lub zaniechanie podania Danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub jego części.

2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników korzystających z następujących części Serwisu: e-podręcznik, forum, newsletter, RSS.

3. Wszelkie Dane Osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celach marketingowych.

4. Administrator informuje, że jest uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

PRAWO DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego Dane osobowe.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści Danych osobowych Użytkownika oraz prawo ich uzupełnienia, poprawiania lub usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego Danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4. Użytkownik może dokonać zmian w zakresie Danych osobowych Użytkownika poprzez przesłanie oświadczenia woli na następujący adres Administratora: administrator@ebook-24.edu.pl.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń Administratora wobec Użytkownika lub jeżeli wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

DOSTĘP OSÓB TRZECICH DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Do Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, na podstawie odpowiednich upoważnień udzielonych przez Administratora.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

ZABEZPIECZENIE ORAZ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych osobowych objętych ochroną.

2. Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Administratora są chronione w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo przed utratą, kradzieżą bądź nieautoryzowanymi zmianami.

3. Dane osobowe są zabezpieczane fizycznie (np. przed awarią sprzętu), jak i elektronicznie (np. przed atakiem hackera lub dostępem niepowołanych osób). Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są udostępniane osobom trzecim (w tym przedsiębiorstwom) nie zaangażowanym w proces, dla których zostały zgromadzone.

4. Administrator nie gromadzi żadnych Danych osobowych ponad te, które są niezbędne w celu prawidłowej realizacji przez Administratora procesów, dla których Dane osobowe zostały zgromadzone oraz nie gromadzi Danych osobowych w wymiarze szerszym niż niezbędny.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach www. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony www, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.

 

PYTANIA

Wszelkie pytania związane z ochroną Danych osobowych Użytkownik winien kierować na następujący adres Administratora administrator@ebook-24.edu.pl.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2013 r. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują z chwilą ich opublikowania w Serwisie.

Szukaj na platformie

E-podręcznik to


Zobacz, jak wygląda treść w e-podręczniku. Przekonaj się o dostępności, możliwościach nawigacji oraz atrakcyjności treści zaprezentowanej w e-podręczniku.
Intuicyjne menu w postaci spisu treści, które w łatwy sposób pozwala przejść do wybranego przez nas zagadnienia w każdym rozdziale.
Możliwość załączenia materiałów multimedialnych w postaci klipów video powoduje znacznie uatrakcyjnienie formy przekazu, która jest bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi. 

Pomoc


Podręcznik użytkownika zawiera wytyczne do tworzenia e-podręcznika.
Narzędzia tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych.
FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia użytkownikowi najwyższej jakości usług. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookie przez naszą stronę.