Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników oraz funkcjonowanie serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.e-book-24.edu.pl, umożliwiającego korzystanie z e-podręcznika w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” (dalej: Serwis). Brak akceptacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

 

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Krzysztof Bondyra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra w Poznaniu
 2. Serwis powstał w ramach projektu: „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”

Projektodawca: EUROPIL Elżbieta Pilch

Partnerzy: AG Doradztwo Adam Górski oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra, dr Olga Mausch-Dębowska

Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer umowy: UDA-POKL.09.02.00-32-025/11-00

Okres realizacji: 01.2012-12.2015

Obszar realizacji: województwo zachodniopomorskie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 1422), polegające na udostępnieniu w ramach Serwisu możliwości korzystania z e – podręcznika stworzonego w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” (dalej: e – podręcznik) oraz z następujących funkcji Serwisu:
  1. Prześlij Materiały,
  2. Forum,
  3. Newsletter,
  4. RSS (dalej łącznie: Funkcje).
 2. Kontakt z Administratorem oraz możliwość zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem e - mail: administrator@ebook-24.edu.pl.

 

 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Pełny dostęp do Serwisu oraz Funkcji posiadają zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Warunkiem pełnego dostępu do Serwisu oraz Funkcji jest:
  1. utworzenie profilu Użytkownika w jednej z trzech opcji: Uczeń, Nauczyciel, Inni,
  2. spełnienie wymogów technicznych określonych w tytule WYMOGI TECHNICZNE niniejszego Regulaminu,
  3. podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług korzystania z Serwisu lub Funkcji,
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia o dobrowolnym korzystaniu z Serwisu lub Funkcji zgodnie z formularzem rejestracji.
 4. W profilu Uczeń rejestrować mogą się wyłącznie uczniowie po podaniu identyfikatora nauczyciela.
 5. W profilu Nauczyciel rejestrować mogą się wyłącznie osoby posiadające status nauczyciela w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce lub na terytorium Unii Europejskiej.
 6. W profilu Inni rejestrować mogą się wyłącznie pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce lub na terytorium Unii Europejskiej, zainteresowani zamieszczeniem ofert pracy lub poszukujący pracowników oraz absolwenci szkół.
 7. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 8. W celu dokonania rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania określonych w formularzu rejestracyjnym danych wymaganych podczas rejestracji oraz adresu e-mail, niezbędnego do komunikacji między Administratorem a Użytkownikiem. Dane osobowe, których podanie jest obowiązkowe ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego korzystanie z Serwisu lub Funkcji oznaczone są w formularzu rejestracyjnym za pomocą „*”. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych a ochrona danych osobowych podlega zasadom określonym w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Użytkownika są poufne, jednak będą widoczne dla Użytkownika podającego dane osobowe oraz Administratora a w przypadku Użytkownika zarejestrowanego w profilu Uczeń również dla nauczyciela, którego kod Użytkownik zarejestrowany w profilu Uczeń podał w trakcie procedury rejestracji zgodnie z ust. 6 powyżej. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z tym, że niepodanie obowiązkowych danych osobowych Użytkownika uniemożliwia korzystanie z Serwisu lub Funkcji. Rejestracja następuje poprzez aktywację linku zawartego w wiadomości e – mail przesłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e – mail.
 9. W momencie rejestracji następuje zawarcie pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usługi korzystania z Serwisu.
 10. Umowa może być rozwiązania przez Użytkownika bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 11. Umowa może być rozwiązana przez Administratora w trybie natychmiastowym z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
  1. zaprzestania świadczenia przez Administratora usług korzystania z Serwisu lub Funkcji,
  2. zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego korzystanie z Serwisu lub Funkcji. Usunięcie tych danych przez Administratora, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem profilu Użytkownika,
  3. dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych zgodnie z tytułem ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU niniejszego Regulaminu,
  4. naruszania przez Użytkownika prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych,
  5. dopuszczenia się przez Użytkownika następujących nieuprawnionych działań:
   1.               i.        podejmowania próby odczytania haseł innych Użytkowników,
   2.              ii.        rozsyłania za pośrednictwem Serwisu do innych Użytkowników niechcianej korespondencji, w tym nie zamówionej informacji handlowej (tzw. SPAM),
   3. działania przez Użytkownika na szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,
   4. naruszania przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dopuszczenia się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w rozumieniu tych przepisów,
   5. innego niż opisane w lit a – g powyżej rażącego lub uporczywego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów stosowanych w społeczności internetowej.
 12. Do rozwiązania umowy przez Użytkownika wystarczy dostarczenie Administratorowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy na następujący adres e – mail Administratora: administrator@ebook-24.edu.pl.
 13. Do rozwiązania umowy przez Administratora wystarczy dostarczenie Użytkownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy na podany przez Użytkownika adres e- mail do korespondencji.
 14. Po rozwiązaniu umowy Administrator usuwa profil Użytkownika z Serwisu oraz dane, w tym dane osobowe Użytkownika. Z chwilą usunięcia profilu Użytkownika traci on możliwość korzystania z Serwisu oraz Funkcji. Administrator, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, jest uprawniony do archiwizowania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu umowy przez okres i w celu niezbędnym do pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności za szkody wyrządzone Administratorowi na skutek działań lub zaniechań niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa. Administrator jest nadto uprawniony do archiwizowania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu umowy w innych przypadkach, gdy jest to wymagane ze względu na nakaz uprawnionego organu lub gdy wynika to z przepisów prawa.
 15. Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia na warunkach określonych w Polityce Prywatności.
 16. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną.
 17. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz Funkcji od potwierdzenia przez niego zgodności danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez żądanie przesłania np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić Użytkownikowi korzystania z Serwisu lub Funkcji, zablokować profil Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie dokumentu – rozwiązać umowę i usunąć profil Użytkownika. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość Użytkownika po ich zbadaniu zostaną zniszczone lub trwale usunięte, chyba że Użytkownik zażąda innego sposobu ich usunięcia. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Serwisu lub Funkcji przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych lub umieszczania wizerunku osób trzecich w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te nie zostaną nadesłane lub będą budzić wątpliwość odnośnie istnienia uprawnienia Użytkownika do umieszczania danych osobowych lub wizerunku osób trzecich w Serwisie, Administrator może odmówić Użytkownikowi korzystania z Serwisu lub Funkcji, jak również zablokować profil Użytkownika, a także rozwiązać umowę i usunąć profil Użytkownika.
 18. Podczas procedury rejestracji Użytkownik składa oświadczenie następującej treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu/Funkcji,
  3. dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe i zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach administrowania Serwisem i Funkcjami,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez mnie w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej informacji systemowych Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu lub Funkcji,
  6. zezwalam na świadczenie przez Administratora usług w ramach profilu Użytkownika,
  7. jestem świadomy odpowiedzialności, wynikającej z zapisów Regulaminu, jak i przepisów prawa, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie danych, danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
  8. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu,
  9. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Administratora umieszczanych przeze mnie danych niezgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz niezgodnie z przepisami prawa.
 19. Podczas procedury rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika w Serwisie.
 20. Nauczyciel, którego kod Użytkownik zarejestrowany w profilu Uczeń podał w trakcie procedury rejestracji zgodnie z ust. 4 Warunki korzystania z serwisu będzie miał dostęp do nazwy Użytkownika zarejestrowanego w profilu Uczeń oraz danych zawartych w profilu Uczeń.
 21. Nazwa Użytkownika jest niezbędna do logowania. Nazwa Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania wpisu na Forum lub opublikowania wiadomości.
 22. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz Funkcji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz Funkcji oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad postanowień Regulaminu.
 23. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu lub z Funkcji przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Funkcji poprzez wysłania e - mail na adres administrator@ebook-24.edu.pl.
 24. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej umowa wygasa natomiast profil Użytkownika zostaje usunięty na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Administratora na adres e – mail: administrator@ebook-24.edu.pl.

 

 WYMOGI TECHNICZNE ORAZ INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Administrator informuje, że działanie sieci Internet uzależnione jest od usług innych podmiotów, na których działania lub zaniechania Administrator nie ma wpływu.
 3. Administrator informuje, że komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu, jednakże nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do głównych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należy używanie oprogramowania zawierającego konie trojańskie, wirusy komputerowe oraz niezamówione informacje handlowe (SPAM). W celu ochrony przez wyżej wskazanymi zagrożeniami Użytkownik winien zainstalować legalne i aktualne oprogramowania chroniącego komputer Użytkownika.
 6. Użytkownik powinien dochować należytej staranności i nie ujawniać osobom nieuprawnionym haseł dostępu do profilu Użytkownika.

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Funkcji w sposób, który uniemożliwia lub utrudnia funkcjonowanie Serwisu oraz wykorzystywanie Serwisu lub Funkcji w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, celem udostępnienia Serwisu lub Funkcji oraz dobrymi praktykami przyjętymi w procesie korzystania z sieci Internet.
 2. W Serwisie (w szczególności na Forum w grupach Użytkowników) zabronione jest używanie wulgaryzmów, słów lub zwrotów uznawanych powszechnie za obraźliwe, zamieszczania treści zabronionych przez prawo oraz obrażanie innych Użytkowników lub osób trzecich. Wpisy zawierające treści określone w zdaniu poprzednim będą usuwane przez Administratora bez ostrzeżenia. Profil Użytkownika, który złamie Regulamin w zakresie określonym w niniejszym punkcie, zostanie zablokowany przez Administratora, o czym Administrator poinformuje użytkownika za pośrednictwem wiadomości e - mail.
 3. Zabrania się zamieszczania w Serwisie (w szczególności na Forum) jakichkolwiek reklam innych stron lub serwisów internetowych oraz oferowania Użytkownikom lub nakłaniania innych Użytkowników do kupna jakichkolwiek towarów bądź usług.
 4. Zabrania się podawania w Serwisie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, jak również umieszczania w Serwisie bez zezwolenia autora treści chronionych prawem autorskim.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do wybranych treści zamieszczonych w Serwisie. W celu dostępu do tych treści Użytkownik winien przeprowadzić procedurę rejestracji oraz zalogować w odpowiednim profilu tj. Uczeń, Nauczyciel, Inni.
 6. Administrator zapewnia dostęp do Serwisu oraz Funkcji w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
  1. ograniczenia w dostępie do Internetu uzależnione od operatorów, z usług których korzysta Użytkownik,
  2. awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
  3. przypadki, o których mowa w ust. 7-8 poniżej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wstrzymania działania Serwisu lub Funkcji w celu ich ulepszenia, dodawania nowych usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji. O planowanym terminie wstrzymania działania Serwisu lub Funkcji Administrator poinformuje Użytkowników w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Administrator dołoży starań, w celu zapewnienia, aby korzystanie z Serwisu oraz Funkcji było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Serwisu oraz Funkcji przy użyciu tych narzędzi.

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI PRZEŚLIJ MATERIAŁY

 1. W ramach funkcji Prześlij Materiały Użytkownikom zarejestrowanym w profilu Nauczyciel Serwis umożliwia przesyłanie materiałów do publikacji w ramach e-podręcznika.
 2. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 mają dostęp do Funkcji Prześlij Materiały po zalogowaniu się na profilu Nauczyciel.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępniane, rozpowszechniane i przechowywane w Serwisie przez siebie dane i przyjmuje niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania danych w ramach usług zwykłego przekazu, cachingu i hostingu. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.
 4. Użytkownicy, aby ich materiały zostały opublikowane w Serwisie muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów oraz oświadczyć, że:
  1. materiały są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują im wszelkie prawa do umieszczanych materiałów, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do przesłanych materiałów oraz wszystkich jego elementów;
  2. posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację, w tym prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej; 
  3. prawa te nie są w żaden sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich;
  4. umieszczane materiały i treści nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, prawa własności, ani nie zniesławiają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;
  5. dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;
  6. dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych.
 5. Przesłane materiały muszą być zgodne z wytycznymi, które mieszczą się pod adresem: http://ebook-24.edu.pl/podrecznik-uzytkownika.

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI NEWSLETTER

 1. W ramach funkcji Newsletter Administrator wysyła Użytkownikowi okresowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji w Serwisie adres e – mail informacji w formie korespondencji elektronicznej zawierającej:
  1. aktualności dotyczące Serwisu.
 2. Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z funkcji Newsletter.
 3. Zamówienie funkcji Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych podczas procedury rejestracji w Serwisie:
  1. zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym opcji wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera oraz podanie w formularzu rejestracyjnym adresu e – mail Użytkownika, na który przesyłany będzie Newsletter,
  2. zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów przesyłania Newslettera,
 4. Każda wiadomość przesłana w ramach funkcji Newsletter będzie zawierać oznaczenie nadawcy, temat wiadomości oraz informację o możliwości rezygnacji z funkcji Newsletter.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z funkcji Newsletter poprzez zalogowanie się do profilu Użytkownika, wybranie pozycji menu: „Moje dane” oraz wybranie przycisku edytuj dane. Na ekranie pojawi się formularz, w którym Użytkownik winien odznaczyć opcję wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. 

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI FORUM

 1. W ramach funkcji Forum, Użytkownikom posiadającym profil Nauczyciel, Serwis umożliwia komunikowanie się poprzez odpisywanie na wątki tematyczne.
 2. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.
 3. Moderatorem forum jest Administrator Serwisu.
 4. Zadaniem Moderatora jest dbanie o porządek na Forum oraz dbałość o przestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
 5. Publikowane treści powinny być zgodne z zasadami języka polskiego.
 6. Zabronione jest publikowanie SPAMu oraz dokonywania wpisów oraz niezwiązanych z tematem wątku.
 7. Moderator usunie wpisy Użytkowników naruszające Regulamin, stanowiące SPAM lub niezwiązane z tematem wątku.
 8. Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Forum danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych czy praw wynikających z ochrony danych osobowych).
 9. Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę właściciela Forum lub osoby trzecie.
 10. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Forum do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI RSS

 1. W ramach funkcji RSS serwis ebook-24.edu.pl udostępnia aktualności dotyczące Serwisu.
 2. Korzystanie z kanału RSS jest bezpłatne.

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI DODAJ OGŁOSZENIE

 1. Funkcja ta dostępna jest dla zarejestrowanych Użytkowników z aktywnym profilem.
 2. Dodanie ogłoszenia jest bezpłatne. Ogłoszenie jest dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu w zakładce „Tablica ogłoszeń”.
 3. Funkcja ma za zadanie wspierać Użytkowników zarejestrowanych w profilu Uczeń w poszukiwaniu staży i praktyk a pracodawców zarejestrowanych w profilu Inni w znajdowaniu odpowiadających ich wymaganiom oraz potrzebom stażystów i praktykantów.
 4. Administrator zezwala Użytkownikom z aktywnym profilem na umieszczanie ogłoszeń zawierających wyłącznie informacje dotyczące poszukiwania staży lub praktyk lub poszukiwania praktykantów lub stażystów.
 5. Administrator usunie ogłoszenie, które narusza zasady określone w ust. 4 powyżej.
 6. Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych).
 7. Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę właściciela Serwisu lub osoby trzecie.
 8. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 ZASADY KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM

 1. W celu kontaktu z Administratorem lub zgłaszania uwag na temat funkcjonowania Serwisu Użytkownik ma możliwość skierowania do Administratora wiadomości e – mail na adres: administrator@ebook-24.edu.pl lub skorzystania w tym celu z formularza dostępnego na podstronie kontaktu (zakładka Kontakt).
 2. W wiadomości e – mail Użytkownik winien podać co najmniej:
  1. adres e – mail,
  2. temat wiadomości,
  3. treść pytania lub uwagi do Administratora.
 3. W formularzu Użytkownik winien podać:
  1. nazwę nadawcy,
  2. adres e-mail,
  3. temat wiadomości,
  4. treść pytania lub uwagi do Administratora.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na podany przez Użytkownika adres e – mail najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Administratorowi wiadomości e – mail od Użytkownika.
 5. Dane podane przez Użytkownika w wiadomości e - mail przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania lub uwagi skierowane przez Użytkownika i nie będą bez zgody Użytkownika udostępniane osobom trzecim.

 

 BLOKADA DOSTĘPU DO PROFILU UŻYTKOWNIKA ORAZ USUNIĘCIE PROFILU UŻYTKOWNIKA Z SERWISU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu Użytkownika, który:
  1. dopuszcza się działań zabronionych zgodnie z Regulaminem, w szczególności tytułem ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU niniejszego Regulaminu,
  2. narusza prawnie chronione interesy innych podmiotów, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
  3. dopuszcza się następujących nieuprawnionych działań:
   1.               i.        podejmuje próbę odczytania haseł innych Użytkowników,
   2.              ii.        rozsyła za pośrednictwem Serwisu do innych Użytkowników niechcianą korespondencję,  w tym nie zamówioną informację handlową (tzw. SPAM),
   3. działa na szkodę Administratora,
   4. narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dopuszcza się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w rozumieniu tych przepisów,
   5. w przypadku innego niż opisane w lit a – e powyżej rażącego lub uporczywego naruszenia Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów stosowanych w społeczności internetowej.
 2. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Administrator ma prawo przekazać dane osobowe Użytkownika właściwym organom władzy publicznej.
 3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, Administrator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować dostęp do profilu Użytkownika. W związku z powyższym działaniem Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności:
  1. zawiadomienia Administratora w formie pisemnej lub faxem o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej (SPAM), jeśli Administrator otrzyma minimum dwa zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,
  2. zawiadomienia przesłanego w formie pisemnej, pocztą na adres Administratora: administrator@ebook-24.edu.pl z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości (zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść nie zamówionej informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz z oświadczeniem zgłaszającego o zgodzie na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dla celów związanych z zawiadomieniem, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień),

Administrator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować dostęp do profilu Użytkownika. W związku z powyższym działaniem Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych lub zamiarze zablokowania dostępu do profilu Użytkownika.

 1. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone (przechowywane, transmitowane, upublicznianie) w Serwisie przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie Administratora, wskazując na dokładną lokalizację tych danych, prawo jakie zostało przez nie naruszone oraz okoliczności i dowody uprawdopodabniające jej legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa.
 2. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z profilu Użytkownika. W toku postępowania wyjaśniającego Administrator może w szczególności zablokować profil Użytkownika na okres 24 godzin po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika o zamiarze blokady oraz żądać od Użytkownika przedstawienia stosownych dokumentów lub złożenia oświadczeń w celu weryfikacji stanu faktycznego przedstawionego w zawiadomieniu.
 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Administrator może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać transmitowania, udostępniania, przechowywania, upubliczniania określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.
 5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Administratora uznane za niepożądane Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

 

 PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA DO ZNAKÓW I NAZW

 1. Zawartość Serwisu oraz Funkcji, a także nazwa Serwisu, Funkcji i domeny, na której umieszczony jest Serwis podlegają ochronie prawnej w zakresie praw własności, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej przysługujących Administratorowi lub innym podmiotom.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu i jego elementów składowych, w tym do oprogramowania i kodów źródłowych, elementów graficznych (w tym logo, znaki towarowe) i tekstowych (w tym nazwy handlowe) znajdujących się na stronie ebook-24.edu.pl, z wyłączeniem treści i materiałów umieszczanych przez Użytkowników, przysługują Administratorowi.  Administrator nie udziela Użytkownikom prawa do korzystania z logo oraz znaków towarowych i nazw handlowych.
 3. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie, transmitowanie i modyfikowanie zawartości Serwisu lub jego części w celach innych niż dozwolony użytek Użytkownika, chyba że za uprzednią zgodą Administratora lub podmiotów uprawnionych, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Właścicielami i dysponentami prawa własności intelektualnej do materiałów i treści pozostają Użytkownicy, którzy je umieszczają w Serwisie/Funkcjach.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Funkcji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do cudzych utworów lub baz danych zawartych w Serwisie lub Funkcjach.
 6. Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnej jego części (w tym Regulaminu), bez zgody Administratora.
 7. Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub w jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał materiałów lub treści umieszczonych w Serwisie/Funkcjach.

 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za treści i materiały umieszczane przez Niego w Serwisie lub Funkcjach oraz przesłane do Administratora w toku korzystania z Serwisu/Funkcji, w tym związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z tych materiałów.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez treści i materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie/Funkcjach lub przesłane do Administratora w toku korzystania z Serwisu/Funkcji, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 3. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia profilu Użytkownika na skutek rozwiązania umowy przez Administratora z przyczyn zawinionych przez Użytkownika naruszającego Regulamin lub przepisy prawa.
 4. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim lub innym Użytkownikom, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu lub Funkcji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. Odpowiedzialność Użytkownika wobec osób trzecich, Administratora lub innych Użytkowników regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  2. treść informacji oraz materiałów pobranych i wysyłanych za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych okolicznościami za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
  4. szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora,
  5. szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
  6. następstwa podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji lub danych przy rejestracji lub logowaniu,
  7. nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu, w tym udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej loginu i hasła,
  8. zablokowania dostępu do Serwisu lub Funkcji w przypadkach określonych w Regulaminie.
 5. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania czy rozpowszechniania danych.
 6. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, nie należących do Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach internetowych podmiotów trzecich i usługi oferowane za pośrednictwem tych stron.
 7. Ograniczenia odpowiedzialności Administratora określone w niniejszym Regulaminie nie uchybiają zasadom ponoszenia odpowiedzialności określonym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zasadom odpowiedzialności wobec konsumentów.

 

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nienależytym świadczeniem usług przez Administratora.
 2. Reklamacja winna zostać przesłana Administratorowi na adres e – mail: administrator@ebook-24.edu.pl i określać co najmniej:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (w tym adres e – mail do korespondencji) oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu,
  2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. zarzuty zgłaszane przez Użytkownika,
  4. okoliczności uzasadniające zarzuty Użytkownika,
  5. żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację, poprzez wysłanie na podany przez Użytkownika adres e – mail do korespondencji, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności przez podmioty, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, Administrator prześle Użytkownikowi w terminie 21 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://ebook-24.edu.pl/o-platformie/regulamin. Użytkownik ma możliwość dostępu oraz utrwalania treści Regulaminu w każdym czasie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez wysłanie Użytkownikom informacji e – mail zawierającej zakres wprowadzanych zmian i termin ich wejścia w życie.
 3. Jeżeli zmiana Regulaminu wynika ze zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian i terminie ich wejścia w życie.
 4. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni oznacza akceptację zmienionej treści Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-06-2015 roku.

 

Szukaj na platformie

E-podręcznik to


Zobacz, jak wygląda treść w e-podręczniku. Przekonaj się o dostępności, możliwościach nawigacji oraz atrakcyjności treści zaprezentowanej w e-podręczniku.
Intuicyjne menu w postaci spisu treści, które w łatwy sposób pozwala przejść do wybranego przez nas zagadnienia w każdym rozdziale.
Możliwość załączenia materiałów multimedialnych w postaci klipów video powoduje znacznie uatrakcyjnienie formy przekazu, która jest bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi. 

Pomoc


Podręcznik użytkownika zawiera wytyczne do tworzenia e-podręcznika.
Narzędzia tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych.
FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia użytkownikowi najwyższej jakości usług. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookie przez naszą stronę.